Pikavere Kula Selts

Pikavere Küla Seltsi eelkäijaks oli Pikavere küla seltsing, mis loodi 23.02.2003.a. Seltsingu loomise tingis parasjagu toimuv suurem külade ärkamise laine, räägiti ja kirjutati tegutsevate külaseltside edust ja nii tekkis tahtmine ka meie külas midagi korda saata. Prioriteediks sai küla heakord. Seltsingusse kuulus 15 liiget ja seltsing viis oma tegutsemisaja jooksul läbi kolm projekti.

17.aprillil 2005.a. asutati MTÜ Pikavere Küla Selts. Asutamiskoosolekust võttis osa 18 inimest. Juhatuse liikmeteks valiti: Marjo Kapak, Nele Tamm ja Riina Kappak. Revidendiks valiti Külli Sepp. Juhatuse esimeheks valiti Nele Tamm.
Asutamiskoosolekul kehtestati sisseastumismaksuks 100.- krooni ja liikmemaksuks füüsilisele isikule 100.- krooni ning õpilastele, üliõpilastele jne. 50.- krooni üheks kalendriaastaks; pensionärid ja lapsehoolduspuhkusel olevad lapsevanemad ei ole kohustatud liikmemaksu maksma.

14.juunil 2008.a. toimunud üldkoosolekul valiti  5-liikmeline juhatus: Urmas Bereczki, Maia Tael, Riina Kappak, Nele Tamm ja Marjo Kapak (raamatupidaja). 

30.aprillil 2011.a. toimunud üldkoosolekul OTSUSTATI:
1. kinnitada liikmemaks 7 eurot;
2. juhatus jätkab samas koosseisus: Urmas Bereczki, Maia Tael, Nele Tamm, Riina Kappak ja Marjo Kapak.
Juhatuse esimeest valitud ei ole.

19.aprillil 2015.a. toimunud üldkoosolekul määrati 3-liikmeline juhatus: Marjo Kapak, Maia Tael ja Aimi Tael. 

MTÜ Pikavere Küla Seltsil on 20 liiget.
Asutajaliikmed Riina Kappak, Aivar Kappak, Marjo Kapak, Silvi Lootsmann, Anne Jegorova, Lii Kuru, Silvia Mäemets, Külli Sepp, Erika Luige, Maia Tael, Urmas Bereczki, Tõnu Põder
ja lisandunud liikmed Andras Bereczki, Karin Kalman, Saima Kappak, Aimi Tael, Aime Baltin, Ülli Kont,  Aleksander Jegorov, Tiina Kivilo.  

Pikavere Küla Seltsil on välja kujunenud mitmed traditsioonid: koristustalgud kevadel, mille käigus korrastatakse ühiselt mõni küla aladest, suvine piknik Saari mäel külaplatsil, mida peetakse jaanipäeva paiku ja küla jõulupidu. Uue traditsioonina algatasime ühise ekskursiooni mõnda teise huvitavasse Eestimaa paika.
Pikavere Küla Selts on MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu liige, MTÜ Eesti Maavarade Ühingu üks asutajaliige.

2006.aastal kujunes Pikavere Küla Seltsi suurimaks teoks Saari tiigi süvendamine ja sel aastal olid ka meie talgupäevad seotud tiigi ümbruse korrastamisega. Jõulupidu peeti Mälgu talus. Osavõtt oli arvukas ja tuju hea.

2007.aastal külastas meid mitmeid ekskursioone. Olulisemaks peame Muinsuskaitse delegatsiooni külaskäiku. Palvemaja tutvustas Mihkli koguduse õpetaja Toomas Maarand, Pikavere küla ajaloost rääkis Urmas Bereczki.

Kevadisel talgupäeval korrastasime suure tee ääri alates Tammikust kuni Iska Tõnne teeotsani välja. Osavõtjaid oli hulgaliselt.

18.augustil toimus selle aasta suursündmus - Pikavere küla II kokkutulek.

16.septembril toimus Pikavere palvemajas Pikavere Küla Seltsi üldkoosolek. Koosolekul kinnitati Pikavere küla arengukava. Otsustasime üksmeelselt astuda MTÜ Õigustatud Ootus liikmeks väljaastumise õigusega. Samuti otsustasime hakata pakkuma külas turismiteenust oma tegevuste rahastamiseks. Konkreetselt peame silmas ekskursioonigruppide vastuvõtmist ja küla tutvustavaid ekskursioone. Enamus oli vastu mistahes vormis ööbimise või telkimisega seotud teenuste pakkumisele.

22.septembril toimus Koonga raamatukogus kohtumine Ga`bor Bereczkiga. Kohtumise organiseeris Eerika. Tunnustatud professor ja tõlkija rääkis oma töisest ja loomingulisest elust. Praegu tegeleb professor suure Eesti-Ungari sõnaraamatu koostamisega. Pilte vaata ARHIIV Pildigalerii II

Pikavere Küla Selts oli esindatud ka mitmetel üritustel: I Leader konverents Pärnus, Kodukandi arengufoorum Oidremaa mõisas, Kodanikeühenduste foorum ja kontaktide laat Pärnu Kontserdimajas.

15.detsembril toimus küla jõulupidu Koonga kooli sööklas. Peost võttis osa 33 inimest. Põhikorraldaja oli Külli, esinejad organiseeris Riina, mänge korraldasid Riina ja Malle. Möödunud aasta tegemised võttis kõnes kokku Nele. Otsustasime algatada Pikavere Aasta Tegija ja Aasta Toetaja valimise traditsiooni. Esimeseks Pikavere Aasta Tegijaks valisime Vambola Sepa. Jõulupeol andsime Vambolale üle ka väikese meene. Esimeseks Aasta Toetajaks valisime Mark Soosaare.

2008.aasta esimesel poolaastal valmis meie kodulehekülg ja edukalt viisime aasta jooksul läbi veel kaks projekti: "Pikavere küla fotokonkurss" ja "Õppeseminaride sari koos õppeekskursiooniga Suure-Jaani valda". Pikavere küla sai valla heakorrakonkursil Kaunis Kodu 2008 I koha looduslähedase keskkonna kategoorias. Samuti toimusid meie traditsiooniks kujunenud üritused - suvepiknik ja jõulupidu. Jõulupeol kuulutasime välja ka tiitlite saajad - Aasta Toetaja 2008 Koonga Vallavalitsus ja Aasta Tegija 2008 Nele Tamm. Kahtlemata oli selle aasta suursündmuseks telesaate "Laulge kaasa" salvestus 09.augustil. Enne seda võtsime ette põhjaliku küla heakorrastamise. Abi palusime ka vallalt. Paljud külaelanikud andsid oma panuse teeäärte, külaplatsi ja tiigiümbruse trimmerdamisel ja korrastamisel.

2009.aastal teostunud projekti "Pikavere küla sildikonkurss" tulemusena valiti välja külaelanikele kõige meelepärasem sildi ja viida kavand. Edaspidi on plaanis kavandite alusel valmistada küla sildid ja viidad. 02.mail toimus talgupäev, võtsime kiviaedade äärest võsa maha ja korrastasime külaplatsi, värvisime pingid üle. Õhtul oli piknik ja tegime maituld. 20.juunil toimus küla jaanituli. 22.augustil toimus tänuüritus sildikonkursist osavõtjatele. 26.detsembril toimus Sepa talus küla kuues jõulupidu. Aasta Tegija 2009 tiitel koos vastava meenega anti üle Marjo Kapak`ile. Aasta Toetaja tiitel jäi seekord välja andmata. 24.novembril tegi meie külast ja palvemajast salvestuse ETV maaelu kajastava saate "Sõida maale!" võttegrupp.

2010.aasta kronoloogias. 14.veebruaril toimus Saari mäel üritus "Sõbrapäeval külas vastlapäev", mis ühendas sõbrapäeva, tiigriaasta alguse ja vastlaliu laskmise. 01.mail korrastasime üle-eestilise talgupäeva "Teeme ära" raames palvemaja ümbrust. Mais täitus Pikavere Küla Seltsil viis tegutsemisaastat. 22.juunil toimus külaplatsil jaanituli. 31.juulil tähistati konverentsiga palvemaja praeguse hoone 180.aastapäeva ja vennastekoguduse 230.aastapäeva, millest võttis osa ka seltsi esindus. 01.augustil toimus palvemaja aastapäeva koosolek. 10.septembril võttis meie küla võistkond osa valla külade võistlustest Koonga staadionil. Otsest jõulupidu sel aastal ei toimunud. 08.jaanuaril 2011 tervitasime uut aastat Pikavere uusaastapeol Koonga baaris. Aasta Tegija 2010 tiitli ja vastava meene sai Maia Tael.

2011.aastal toimus meil ainult üks üritus, 30.aprilli päev koosnes kolmest osast - hommikupoole toimusid küla koristamise talgud, mille käigus riisusime küla peatänava ääri Saari mäelt kuni palvemajani ja võtsime tänava äärest maha võsa ja kuivanud puid. Pärastlõunal kogunesime külaplatsile pidama Pikavere Küla Seltsi üldkoosolekut, millele järgnes piknik ja maitule süütamine. Pidamata jäid traditsioonilised üritused - suvepiknik ja küla jõulupidu. Kas ilmutasime väsimuse märke? Või hoopis hoidsime ja kogusime energiat 2012.aastal toimuvaks suurürituseks - küla III kokkutulekuks! Aasta Tegija 2011 tiitli ja vastava meene sai Aleksander Jegorov.

2012.aasta algas meil küla III kokkutuleku korraldamise tähe all, sest 03.veebruariks tuli esitada projekt LEADER programmile, kuna oli ilmne, et ilma projekti abita me kokkutulekut korraldada ei suuda. 05.mail toimus "Teeme ära" raames talgupäev - riisusime ja korrastasime küla peatänava ääri. 2012.a. algusest kannab meie küla peatänav nime Saarimäe tee ja suur tee sai nimeks Pikavere tee. 18.augustil toimus meie suurüritus - avatud külapäev ja küla III kokkutulek. 27.detsembril toimus Uue-Kingu kohvikus Lõpe külas meie küla aastalõpupidu. Aasta Tegija 2012 tiitli saaja on välja kuulutamata.

2013.aastal otseselt seltsi poolt korraldatud üritusi ei toimunud. 10.augustil toimus Kultuuripärandi aasta raames Pärandiralli üritus Pikavere ja Kurese külas. 08.septembril toimus Sepa talus mahetoidu päev. Küla heakorra osas tegime tavapäraseid igaaastasi töid, kuigi ühist talgupäeva ei toimunud. Samuti võõrustasime külalisi ja tutvustasime neile oma küla.

2014.aastal 18. ja 19.aprillil toimusid Pikavere tee talgud - võtsime tee äärest puid ja võsa maha. 

2015.aastal toimusid kaks seltsi üldkoosolekut ja Saarimäe tee talgud. 

Pikavere küla kodulehekülge toimetab Marjo Kapak