Pohikiri PDF Print E-mail

I   Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Pikavere Küla Selts (edaspidi ühing).
1.2. Mittetulundusühingu asukohaks on Koonga vald ja aadressiks on Pikavere küla Koonga vald, 88430 Pärnumaa, Eesti vabariik.
1.3. Mittetulundusühing on avalikes huvides tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, kellel on oma pangaarve ja sümboolika.
1.4. Ühingu eesmärgiks on küla sotsiaalse ja majandusliku arengu edendamine; rahvakultuuri säilitamine ja edasikandmine; külaelu aktiviseerimine ja koordineerimine; talumajanduse ja ettevõtluse arendamisele kaasaaitamine läbi ühistegevuse.
Oma eesmärkide saavutamiseks ühing kavandab, toetab ja viib ellu arenguprojekte - koostab küla arengukava; organiseerib nõupidamisi, koolitusi, külapäevi; korraldab sportlik-kultuurilisi üritusi; kogub materjale ja koostab küla kroonikaraamatu; koostab küla veebilehekülje ja aitab kaasa andmebaaside loomisele; esindab oma liikmeid omavalitsuses; toetab algmaterjalide hankijaid ja koostajaid ning maksab neile stipendiume.

II  Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused

2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
2.2. Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse ning tasub ühingule sisseastumismaksu.
2.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 1 kuu jooksul. Kui isikut ühingu liikmeks ei võeta, tagastatakse talle sisseastumismaks.
2.4. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.5. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
     a) kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;
     b) on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse:
     c) ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;
     d) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
     e) kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.
2.6. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.
2.7. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

III   Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:
     a) osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
     b) osaleda ühingu tegevuses ja esitada ettepanekuid juhtorganitele;
     c) olla valitud ühingu organite liikmeks;
     d) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
     e) kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
     a) järgima ühingu põhikirja ja häid tavasid;
     b) osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi;
    c) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu (jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel).
3.3. Sisseastumismaksule ja liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega, mille poolt hääletasid vähemalt 4/5 ühingu liikmetest.

IV  Üldkoosolek

V   Juhatus

VI  Järelevalve

VII Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

Väljavõte MTÜ Pikavere Küla Selts põhikirjast  

 
© 2020 www.pikavere.ee
J! is Free Software released under the GNU/GPL License.